Reklamácie:

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

– tovar má vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci, alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy ním prevádzkovanej,

– tovar zodpovedá akosťou, alebo prevedením dohodnutej vzorke, alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky, alebo predlohy,

– sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

– je tovar v zodpovedajúcom množstne, miere, alebo hmotnosti a

– tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Všetok reklamovaný tovar odovzdáva predávajúci výrobcovi na odborné posúdenie, ktorého cieľom je určiť, či vada, kvôli ktorej je tovar reklamovaný, vznikla chybou výrobného procesu. Tovar odoslaný kupujúcim k reklamácii musí byť opatrený písomným vyjadrením (Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy) kupujúceho s popisom vád, kvôli ktorým tento tovar reklamuje. Náklady spojené s dopravou reklamovaného tovaru späť predávajúcemu nesie vždy kupujúci.
Tovar v pôvodnom stave je možné úplne vrátiť do 14dní od doručenia.
Tovar v pôvodnom stave  je možné vymeniť za iný tovar či inú veľkosť až do 30 dní od doručenia.

Zásielky zasielajte DOPORUČENE, nie na dobierku.
Do zásielky priložte originál faktúry alebo pokladničného dokladu.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Reklamačný poriadok:

Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na adresu predávajúceho:

TONGEL fashion, s.r.o.
Staničná 1,
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Predávajúci podľa obchodných podmienok nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.